Скачать ГОСТ 10629-88 ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ

- ГОСТ 10629-88 ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм.doc [скачать] (userfiles/files/original/106/10629-88ShPALYZhELEZOBETONNYEPREDVARITELNONAPRYaZhENNYEDLYaZhELEZNYHDOROGKOLEI1520mm.doc),